گروه برنامه نویسی گل آپ

مس……………………….۵۴۰۰۰ لبار……………………………۴۳۰۰۰ پروفیل………………..………۱۶۵۰۰ الومینیوم خشک………………………….۱۴۰۰۰ ضایعات استیل…………………….………..۷۶۰۰ باطری فرسوده …………………….…………۱۲۵۰۰ دینام سیم پیچ………………………………۸۰۰۰ فلز رانی……………………………….۱۱۱۰۰ رادیاتور برنج…………………………..۳۹۰۰۰ بروز شده مورخ 1399/02/13

مس……………….64000 لبار…………………54000 پروفیل…………………21000 الومینیوم خشک…….18000 ضایعات استیل………11000 باطری فرسوده ………15700 دینام سیم پیچ………10200 فلز رانی………….11100 رادیاتور برنج………..48600 بروز شده مورخ 1399/01/27

قیمت فلزات رنگی 🗒پنج شنبه: 99/2/4🗓ضایعات مس وبرنج:مس کابلی قرمز=72500مس کابلی سیاه=71500مس مخابراتی=69000مس ذوبی=67500برنج زردبار=57000برنج درهم=56000رادیات برنجی=50000سفاله برنج=52000سفیدبار=55000مفرغ(برنز)=53500ضایعات استیل:استیل نگیر۳۰۴=9700استیل بگیر =6700ضایعات آلمینیوم نرم:آلمینیوم نرم=21000پروفیل شاخه=21500سوفاله آلمینیوم نرم=13500ضایعات آلمینیوم خشک:آلمینیوم

مس……………………….۵۴۰۰۰ لبار……………………………۴۳۰۰۰ پروفیل………………..………۱۶۵۰۰ الومینیوم خشک………………………….۱۴۰۰۰ ضایعات استیل…………………….………..۷۶۰۰ باطری فرسوده …………………….…………۱۲۵۰۰ دینام سیم پیچ………………………………۸۰۰۰ فلز رانی……………………………….۱۱۱۰۰ رادیاتور برنج…………………………..۳۹۰۰۰ بروز شده مورخ 1399/01/27