مس……………………….۵۴۰۰۰ لبار……………………………۴۳۰۰۰ پروفیل………………..………۱۶۵۰۰ الومینیوم خشک………………………….۱۴۰۰۰ ضایعات استیل…………………….………..۷۶۰۰ باطری فرسوده …………………….…………۱۲۵۰۰ دینام سیم پیچ………………………………۸۰۰۰ فلز رانی……………………………….۱۱۱۰۰ رادیاتور برنج…………………………..۳۹۰۰۰ بروز شده مورخ 1399/02/13

مس……………….64000 لبار…………………54000 پروفیل…………………21000 الومینیوم خشک…….18000 ضایعات استیل………11000 باطری فرسوده ………15700 دینام سیم پیچ………10200 فلز رانی………….11100 رادیاتور برنج………..48600 بروز شده مورخ 1399/01/27