قیمت آلومینیم نرمه:21500 شاخه:22000 رانی:14000 خشکه:18000 رینگ :24000 پستون:19000 سرسیلند :19000 سفاله نرم:14000 سفاله خشک:15000 رادیات:17000 زینگ:23000 قیمت مس مس کابلی :73000 مس کابلی سیاه:72000 مس مخابراتی :70000 مس آرمیچر:69000 لوله مسی:68000 مس ذوبی:67000 قیمت برنج زردبار:58000 سفید بار :56000 درهم بار:57000 دم قیچی :59000 سفاله برنج:52500 رادیات برنجی:53000 مفرغ(برنز):53500 قیمت سرب سرب خشک21500 سرب نرم20500 قیمت استیل 304:10500316:18000 بروز شده مورخ ۹۹/۰۲/۱۳